مراحل گردش کار عضور گیری همیاران طبیعت ونحوه ثبت نام در سامانه همیاران

مراحل گردش کار عضو گیری همیاران طبیعت
مراجعه داوطلب به سامانه اینترنتی همیاران طبیعت وثبت نام اولیه به آدرس www.frwhamyartabiat.ir


بازدید تعاونی های شهرستان اصفهان ( کوهپایه - جرقویه - ورزنه ) ازپروژه پروار بندی اتحادیه کشاورزی وآبخیزداری مهر استان اصفهان

بازدید تعاونی های شهرستان اصفهان ( کوهپایه - جرقویه - ورزنه ) ازپروژه پروار بندی اتحادیه کشاورزی وآبخیزداری مهر استان اصفهان.
در راستای کاهش فشار چرای دام از مراتع در منطقه بوئین ومیاندشت  . به روایت تصویر